Tag Archives: mineral balanced water

4 delkurser i DRICKSVATTEN OCH HÄLSA – GRUNDVATTEN

Delkurs 1:  Grundvatten – bildning,  tillgång,  kemi

Allt du måste veta om grundvatten. Hur och var det bildas, hur mycket det finns och vart. Vilken kemi vattnet har. Kursen är en del av kurspaketet ”Grundvatten och Hälsa” som kan läsas helt separat.

Delkursen omfattar en genomgång av vattenkretsloppet och tar upp grundvattnets bildning, tillgång i olika terränger samt dess naturliga kemi.

Kursen ger även praktisk träning i olika verktyg för bl.a beräkning av vattentillgång, samt hantering av olika databaser. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med vattenfrågor som konsult, beslutsfattare, handläggare eller inom utbildning.

Kursen omfattar

 • Grundvattenutbildning.
 • Grundvattenbalanserochmetoderförberäkningav tillgång.
 • Markvattenzonen och grundvattenzonen, samt de kemiska processer som påverkar grundvattnets sammansättning.
 • Metodik för beräkning av specier ivatten.
 • Människans påverkan av systemen, konsekvenserna därav. Exempelvis saltvatteninträngning.
 • Skydd avgrundvatten.
 • Tillgängliga databaser om grundvattentillgång och grundvattenkemi.Samthurdessakananvändas.
 • Demonstration av Visual MinteqQ, ett KTH-verktyg

förberäkning av vattenkemiska förlopp. Beräkning av grundvattentillgång, datorprogram, bl.a. GWBal, utvecklat vidKTH.

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Bo Olofsson, professor i miljögeologi, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist med 30 års erfarenhet inom grundvattentillgång och människans påverkan på grundvattensystemen.

Gunnar Jacks, professor emeritus grundvattenkemi, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljöveten- skap och teknik. Specialist på mark- och grundvatten- kemi samt bedömning av vatten kvalitet.

Amelia Morey Strömberg, verksamhetsansvarig Utvecklingscentrumförvatten,civilingenjör,KTHM. Specialist inom grundvattenskydd och kommunal vattenplanering.

Du kan välja att gå kursen 3-4 februari eller 24-25 augusti 2016. Kursen äger rum på Campus Roslagen i Norrtälje. I kurskostnaden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Delkurs 2: Mineraler i grundvatten och behandlat vatten – kopplingar till hälsa

Kursen omfattar

 • Vilka effekter har ett hårt och Ca- och Mg-rikt vatten på hälsan jämfört med mjukt.
 • Finns det andra nyttiga mineraler i   grundvatten.
 • Vilka toxiska finns i Sverige (U, As, F etc.)? Fe och Mn i dricksvattnet – är det bara nyttigt?
 • Vilkamineralerfinnsisvenskagrundvattenochvar.
 • Vad innebär ”dricksvatten i mineralbalans”.
 • Vilka är de potentiella hälsoeffekterna av dricks- vatten i mineralbalans kontra mineralobalans.
 • Vilka behandlingsmetoder används förgrundvatten.
 • Vilkeninverkanhardessabehandlingsmetoderpå dricksvattnetsmineralinnehållochmineralbalans.
 • Hur ser mineralbilden ut på ett RO vatten (omvänd osmos-behandlat).
 • Vilka mineralnivåer nås vid re-mineralisering av omvänd osmos-vatten.

Studiebesök på ett grundvattenverk och en samfällighet med egen brunn följt av visning av en omvändosmos-anläggning.

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Ingegerd Rosborg, tekn.dr. i dricksvattenmineraler och hälsa, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljö- vetenskap och teknik. Specialist på mineraler i dricks- vatten och dess inverkan på människan, betydelsen av mineralbalans.

Gunnar Jacks, professor emeritus Grundvattenkemi, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljöveten- skap och teknik. Specialist på mark- och grundvatten- kemi samt bedömning av vattenkvalitet.

Amelia Morey Strömberg, verksamhetsansvarig Utvecklingscentrumförvatten,civilingenjör,KTHM. Specialist inom grundvattenskydd och kommunal vattenplanering.

Du kan välja att gå kursen 14-15 mars eller 3-4 oktober 2016 på Campus Roslagen i Norrtälje. I kurskostnaden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Delkurs 3: Hoten mot vårt grundvatten – lagstiftning,  skyddszoner,  övervakning  och planer

Kursen omfattar

 • Översiktöversvenskvatten-ochmiljölagstiftning.
 • Vilka hot finns mot vårt grundvatten.
 • Metodik försårbarhetsanalyser.
 • Metoder för övervakning. Skyddsområdesprocessen.
 • Lagstiftning som samverkar och lagstiftning som motverkarvarandra.
 • Vad är reglerat och vad är inte reglerat.
 • Myndigheters tillsyn och regeringens utredning om vattenskydd.
 • Jämförelse mellan svensk och finsk/åländsk lagstiftning.

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Bo Olofsson, professor i miljögeologi KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist med 30 års erfarenhet inom grundvattentillgång och människans påverkan på grundvattensystemen.

Amelia Morey Strömberg, verksamhetsansvarig Utvecklingscentrumförvatten,civilingenjör,KTHM. Specialist inom grundvattenskydd och kommunal vattenplanering.

Magnus Eriksson, teknisk inspektör från Ålands land- skapsregering.

Du kan välja att gå kursen 13-14 april eller 7-8 november 2016 . Kursen äger rum dels på Campus Roslagen i Norrtälje och dels på Åland. Vi åker med Viking Line över till Åland och bor på Hotell Arkipelag. I kurskost- naden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial. Ca 2000 kr tillkommer för resa och logi.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Delkurs 4: Provtagning och analys

Kursen omfattar

 • Planering och strategier förgrundvatten- övervakning.
 • Provtagningsmetodik.
 • Utrustning.
 • Fältanalysochhanteringavprov.
 • Analys, tolkning och presentation av data.
 • Vad är reglerat och vad är inte reglerat.
 • Myndigheters tillsyn och regeringens utredning om vattenskydd.
 • Jämförelse mellan svensk och finsk/åländsk lagstiftning

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Bo Olofsson, professor i miljögeologi KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist med 30 års erfarenhet inom grundvattentillgång och människans påverkan på grundvattensystemen.

Gunnar Jacks, professor emeritus, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och   teknik. Specialist på mark- och grundvattenkemi samt bedömning av vattenkvalitet.

Göran Baurne, universitetsadjunk KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist på grundvattenövervakning.

Ingegerd Rosborg, tekn.dr. i dricksvattenmineraler och hälsa, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljö- vetenskap och teknik. Specialist på mineraler i dricks- mineralers inverkan på människan, betydelsen av mineralbalans.

Du kan välja att gå kursen 2-3 maj eller 1-2 december 2016 på Campus Roslagen i Norrtälje. I kurskostnaden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Kursanmälan görs till info@vattencentrum.se senast 1 månad innan kursstart. Vid för lågt deltagarantal kommer kursen inte att ges. Kursen utgör del 1 av kurspaketet ”Grundvatten ochHälsa”.

Möjlighet till övernattning finns på Campus, e-posta bostad@campusroslagen.se för merinformation.

Obs! märk ämnesraden med kursnamn och datum.

Dricksvattenkurser

Den 14-15 mars 2016 går kursen “Mineraler i grundvatten och behandlat vatten -kopplingar till hälsa” av stapeln på Vattencentrum Norrtälje, Campus Roslagen, se bifogade program. Kursen vänder sig till personer som arbetar med dricksvatten samt till intresserade i övrigt. Mineraler i dricksvatten är en nödvändighet för en god hälsa. Speciellt i dessa Omvänd Osmos/avsaltningstider är det underligt att detta helt försvunnit från agendan.

Den 13-14 april går kursen “Hoten mor vårt grundvatten; lagstiftning, skyddszoner, övervakning och planer”. Under dessa dagar får du veta allt om lagstiftning i dricksvattensammanhang. Du kommer att bli varse att det inte finns mycket att förlita sig på när det gäller framför allt privata brunnsvatten.

Till slut går kursen “Provtagning och analys” den 2-3 maj 2016. Denna kurs ger dig information om hur provtagning ska göras beroende på vad som ska analyseras samt vad analysen ska användas till.

För mer information om kurserna, vänligen maila till:

rosborg@spray.se

PhD Ingegerd Rosborg

 

Presentation in Brussels

cost

 

 

 

Joint COST-WssTP Strategic

Water in the Urban Environment Bringing Research to the Market

On 16-18 April 2013, I will have an oral presentation in Brussels on the theme:

“Drinking water minerals and mineral balance –importance and health significance”.

/Ingegerd

2012

busanIMG_0853vattenverk:fallIMG_0847

Last year was a productive and interesting year! Highlights of 2012 were definitely the 3 conferences and meetings worldwide, that dealt with the importance of minerals in drinking water.

leipzigLAB-IMG_0124The first important meeting was in June in Leipzig, with MR Andreas Heppe, the head and owner of the industry that produces Chitosan. Chitosan eliminates toxic substances from drinking water and is produced by treating shrimp and other crustacean shells. I’m part of an EU project on Chitosan, where I investigate whether the minerals/mineral balance of the water is preserved or not during the treatment. Heppe provides the team with Chitosan. Prof. Prosun Bhattacharya,Land and Water Resources Engineering at KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, studies elimination of radioactive substances, arsenic etc. The experiments look very promising so far – minerals appear to be preserved throughout the treatment, while toxins are eliminated. We look forward to further experiments in 2013-2014.

viewpragIMG_0165Next stop in Europe was Prague, to attend a meeting with the co-authors to the IWA (International Water Association) prospective monograph “Drinking water minerals and mineral balance – importance and health significance, precautious principle”, where I am the editor. The aim of the monograph is, to extend the focus of standards from undesirable substances and highest acceptable levels of nutrient minerals, to basic mineral composition of water/mineral balance. We want a paradigm shift, so that drinking water is recognized as a source of minerals. Thus, we want lowest acceptable concentrations of a number of minerals in drinking water, in addition to the upper limits that already are presented in regulations. Present regulations are: WHO DRINKING WATER STANDARDS

utanförkonferensbyggnadIMG_4100

The IWA conferences in Busan in Septemeberand Buenos Aires in December, were both very promising.

In Busan, I presented my research on the importance of minerals from drinking water on a seminar. Prof. Asher Brenner, Israel, talked about remineralization experiments after RO (Reverse Osmosis) treatment of drinking water. In addition, Jennifer De France, WHO, presented the WHO position in regards to drinking water as a source of minerals. At present, WHO as stated above, only regulates upper levels of toxic and nutrient minerals. However, Jennifer recognized this new approach as valuable.

IMG_2920

I had an oral presentation at the IWA Regional Conference on Membrane Technology 2012 in Buenos Aires Argentina. This was the only presentation about health impacts on humans from drinking RO water. A surprising fact, since millions of people drink RO water today, where health issues have been observed! My presentation was received with respect and suspicion: up til this day, noone had considered the health aspects from drinking RO water! All other presentations were about technological improvements regarding elimination of everything from toxins to minerals from the water. 100% elimination is the goal so far, amongst most researchers worldwide. With all my research over the years and all reports I’ve read, my conclusion is the opposite: Minerals from drinking water are crucial!

IMG_3131

I’m looking forward to see how 2013 evloves: it would be a dream come true to see the progress of mineral balanced water evolve worldwide.

/ Ingegerd Rosborg

IWA Regional Conference on Membrane Technology 2012

December 3rd-6th I’ll be participating in the 3rd IWA Regional Conference on Membrane Technology 2012 in Buenos Aires Argentina. My oral presentation “The importance of minerals in drinking water” will take place on Tuesday Dec 4th in Room 1 at The Argentine Centre of Engineers – CAI Cerrito 1250, Buenos Aires.

Full IWA program on: Membrane 2012

Ph.D. Ingegerd Rosborg

IWA – Busan, South Korea

Last week I attended the IWA World Water Congress and Exhibition in Busan, South Korea. Both the oral-  and poster presentation aimed at presenting the Prospective IWA publication, that I am the editor of. “Drinking water minerals and mineral balance – importance and health significance, precautious principle”. Today, drinking water as a source of minerals, is not considered. There are upper limits of toxic and nutrient elements, but unfortunately not any lower levels. My research states that this is necessary: one type of water may give a contribution of up to half the daily intake of specific minerals – presumed consumption 2 Litres per day – while another gives nothing at all…

The aim of the prospective publication is:

 • extending the focus from standards of undesirable substances and highest acceptable levels of nutrient minerals
 • to expand basic mineral composition of water and mineral balance.

Accompanied by two of my students from the International Baccalauoreate Program at YBC-Nacka, Sigrid Schoerner and Eric Chen, we also visited international High Schools. KAIST, one of the most prominent elite schools, had scientific equipment equivalent to Swedish Universities and all the teachers were Ph Ds!

The IWA Conference was very interesting and satisfying. Jennifer De France, WHO, 2nd speaker in the seminar, stated that “at the most Ca and Mg are considered as water contributors to the daily mineral intake, at present”, but regretted that the knowledge about other minerals is scarce. After the conference I recieved an email from here saying: “Thank you for sharing additional thoughts about the mineral balance issue in drinking-water. This is an important issue and is one that WHO plans to address further” (2012-10-08).

I’m looking forward to further advancement in the field of minerals in drinking water.

Kind regards,

Ph D Ingegerd Rosborg