Monthly Archives: February 2016

4 delkurser i DRICKSVATTEN OCH HÄLSA – GRUNDVATTEN

Delkurs 1:  Grundvatten – bildning,  tillgång,  kemi

Allt du måste veta om grundvatten. Hur och var det bildas, hur mycket det finns och vart. Vilken kemi vattnet har. Kursen är en del av kurspaketet ”Grundvatten och Hälsa” som kan läsas helt separat.

Delkursen omfattar en genomgång av vattenkretsloppet och tar upp grundvattnets bildning, tillgång i olika terränger samt dess naturliga kemi.

Kursen ger även praktisk träning i olika verktyg för bl.a beräkning av vattentillgång, samt hantering av olika databaser. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med vattenfrågor som konsult, beslutsfattare, handläggare eller inom utbildning.

Kursen omfattar

 • Grundvattenutbildning.
 • Grundvattenbalanserochmetoderförberäkningav tillgång.
 • Markvattenzonen och grundvattenzonen, samt de kemiska processer som påverkar grundvattnets sammansättning.
 • Metodik för beräkning av specier ivatten.
 • Människans påverkan av systemen, konsekvenserna därav. Exempelvis saltvatteninträngning.
 • Skydd avgrundvatten.
 • Tillgängliga databaser om grundvattentillgång och grundvattenkemi.Samthurdessakananvändas.
 • Demonstration av Visual MinteqQ, ett KTH-verktyg

förberäkning av vattenkemiska förlopp. Beräkning av grundvattentillgång, datorprogram, bl.a. GWBal, utvecklat vidKTH.

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Bo Olofsson, professor i miljögeologi, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist med 30 års erfarenhet inom grundvattentillgång och människans påverkan på grundvattensystemen.

Gunnar Jacks, professor emeritus grundvattenkemi, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljöveten- skap och teknik. Specialist på mark- och grundvatten- kemi samt bedömning av vatten kvalitet.

Amelia Morey Strömberg, verksamhetsansvarig Utvecklingscentrumförvatten,civilingenjör,KTHM. Specialist inom grundvattenskydd och kommunal vattenplanering.

Du kan välja att gå kursen 3-4 februari eller 24-25 augusti 2016. Kursen äger rum på Campus Roslagen i Norrtälje. I kurskostnaden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Delkurs 2: Mineraler i grundvatten och behandlat vatten – kopplingar till hälsa

Kursen omfattar

 • Vilka effekter har ett hårt och Ca- och Mg-rikt vatten på hälsan jämfört med mjukt.
 • Finns det andra nyttiga mineraler i   grundvatten.
 • Vilka toxiska finns i Sverige (U, As, F etc.)? Fe och Mn i dricksvattnet – är det bara nyttigt?
 • Vilkamineralerfinnsisvenskagrundvattenochvar.
 • Vad innebär ”dricksvatten i mineralbalans”.
 • Vilka är de potentiella hälsoeffekterna av dricks- vatten i mineralbalans kontra mineralobalans.
 • Vilka behandlingsmetoder används förgrundvatten.
 • Vilkeninverkanhardessabehandlingsmetoderpå dricksvattnetsmineralinnehållochmineralbalans.
 • Hur ser mineralbilden ut på ett RO vatten (omvänd osmos-behandlat).
 • Vilka mineralnivåer nås vid re-mineralisering av omvänd osmos-vatten.

Studiebesök på ett grundvattenverk och en samfällighet med egen brunn följt av visning av en omvändosmos-anläggning.

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Ingegerd Rosborg, tekn.dr. i dricksvattenmineraler och hälsa, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljö- vetenskap och teknik. Specialist på mineraler i dricks- vatten och dess inverkan på människan, betydelsen av mineralbalans.

Gunnar Jacks, professor emeritus Grundvattenkemi, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljöveten- skap och teknik. Specialist på mark- och grundvatten- kemi samt bedömning av vattenkvalitet.

Amelia Morey Strömberg, verksamhetsansvarig Utvecklingscentrumförvatten,civilingenjör,KTHM. Specialist inom grundvattenskydd och kommunal vattenplanering.

Du kan välja att gå kursen 14-15 mars eller 3-4 oktober 2016 på Campus Roslagen i Norrtälje. I kurskostnaden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Delkurs 3: Hoten mot vårt grundvatten – lagstiftning,  skyddszoner,  övervakning  och planer

Kursen omfattar

 • Översiktöversvenskvatten-ochmiljölagstiftning.
 • Vilka hot finns mot vårt grundvatten.
 • Metodik försårbarhetsanalyser.
 • Metoder för övervakning. Skyddsområdesprocessen.
 • Lagstiftning som samverkar och lagstiftning som motverkarvarandra.
 • Vad är reglerat och vad är inte reglerat.
 • Myndigheters tillsyn och regeringens utredning om vattenskydd.
 • Jämförelse mellan svensk och finsk/åländsk lagstiftning.

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Bo Olofsson, professor i miljögeologi KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist med 30 års erfarenhet inom grundvattentillgång och människans påverkan på grundvattensystemen.

Amelia Morey Strömberg, verksamhetsansvarig Utvecklingscentrumförvatten,civilingenjör,KTHM. Specialist inom grundvattenskydd och kommunal vattenplanering.

Magnus Eriksson, teknisk inspektör från Ålands land- skapsregering.

Du kan välja att gå kursen 13-14 april eller 7-8 november 2016 . Kursen äger rum dels på Campus Roslagen i Norrtälje och dels på Åland. Vi åker med Viking Line över till Åland och bor på Hotell Arkipelag. I kurskost- naden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial. Ca 2000 kr tillkommer för resa och logi.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Delkurs 4: Provtagning och analys

Kursen omfattar

 • Planering och strategier förgrundvatten- övervakning.
 • Provtagningsmetodik.
 • Utrustning.
 • Fältanalysochhanteringavprov.
 • Analys, tolkning och presentation av data.
 • Vad är reglerat och vad är inte reglerat.
 • Myndigheters tillsyn och regeringens utredning om vattenskydd.
 • Jämförelse mellan svensk och finsk/åländsk lagstiftning

Kurslärare, möt Sveriges främsta specialister.

Bo Olofsson, professor i miljögeologi KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist med 30 års erfarenhet inom grundvattentillgång och människans påverkan på grundvattensystemen.

Gunnar Jacks, professor emeritus, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och   teknik. Specialist på mark- och grundvattenkemi samt bedömning av vattenkvalitet.

Göran Baurne, universitetsadjunk KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Specialist på grundvattenövervakning.

Ingegerd Rosborg, tekn.dr. i dricksvattenmineraler och hälsa, KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljö- vetenskap och teknik. Specialist på mineraler i dricks- mineralers inverkan på människan, betydelsen av mineralbalans.

Du kan välja att gå kursen 2-3 maj eller 1-2 december 2016 på Campus Roslagen i Norrtälje. I kurskostnaden 7000kr ingår luncher, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Kursanmälan görs till info@vattencentrum.se senast 1 månad innan kursstart. Vid för lågt deltagarantal kommer kursen inte att ges. Kursen utgör del 1 av kurspaketet ”Grundvatten ochHälsa”.

Möjlighet till övernattning finns på Campus, e-posta bostad@campusroslagen.se för merinformation.

Obs! märk ämnesraden med kursnamn och datum.

Dricksvattenkurser

Den 14-15 mars 2016 går kursen “Mineraler i grundvatten och behandlat vatten -kopplingar till hälsa” av stapeln på Vattencentrum Norrtälje, Campus Roslagen, se bifogade program. Kursen vänder sig till personer som arbetar med dricksvatten samt till intresserade i övrigt. Mineraler i dricksvatten är en nödvändighet för en god hälsa. Speciellt i dessa Omvänd Osmos/avsaltningstider är det underligt att detta helt försvunnit från agendan.

Den 13-14 april går kursen “Hoten mor vårt grundvatten; lagstiftning, skyddszoner, övervakning och planer”. Under dessa dagar får du veta allt om lagstiftning i dricksvattensammanhang. Du kommer att bli varse att det inte finns mycket att förlita sig på när det gäller framför allt privata brunnsvatten.

Till slut går kursen “Provtagning och analys” den 2-3 maj 2016. Denna kurs ger dig information om hur provtagning ska göras beroende på vad som ska analyseras samt vad analysen ska användas till.

För mer information om kurserna, vänligen maila till:

rosborg@spray.se

PhD Ingegerd Rosborg